Sain viestiä mihin asioihin perustan ajattelua kirjoituksissani ja ajatuksissani?

Uusi julkaisu

PERUSnäkemykseni elämässäni on jokaisen ihmisen ja eläimen elämän arvostaminen ja kunnioittaminen.
Itse edustan puhdasta ja aitoa suomalaiskansallista ajattelua. Muodostan kantani kuhunkin elämän tai poliittiseen kysymykseen terveen järjen, yksilän vapauden ja toisten ihmisten huomioonottamisen sekä ihmisten kanssa käydyn keskustelun pohjalta.
Periaatteeni mukaisesti uskon yksityisen ihmisen oikeuteen päättää itse omista asioistaan ilman valtion ja viranomaisten holhousta. Tämä merkitsee yksilän vapauden , riippumattomuuden kunnioittamista ja toisten ihmisten huomioon ottamista.
Kannatan sananvapautta, yksilänvapautta, uskonnonvapautta, elinkeino- ja yhdistymisvapautta sekä vapautta olla kuulumatta mihinkään uskontoon/ puolueeseen/ järjestään.
Ajatuksenani on koota kuntavaaleissa äänestämään minua kaikki kansalaiset, jotka uskovat yksilänvapauteen ja Suomalaiskansallisiin perusarvoihin ja perinteisiin. Näillä ajatuksilla kohti Huuhtikuun kunnalisvaaleja. #einiinnäkymätänviänänen


Uskallan puhua, uskallatko sinä äänestää?

Uusin julkaisu

Olen uskaltanut puhua ja kirjoittaa vajaan vuoden ajan omalla ehdokassivullani ja lehtien yleisäosastoilla että olemme kylmä maa, syrjäinen maa, pitkien kuljetusetäisyyksien maa. Lisäksi olen ottanut kantaa energian hintaa , kuljetusten kustannuksiin, polttoaineverojen korotuksiin, turpeen alasajoon ja viimeiseksi epävarmuustekijäihin Suomen metsien tulevaisuudesta. Nyt aion kertoa miksi ne kaikki kirjoitukset liittyvät Lapinlahden kuntatalouteen! Kuntavaalit ovat myäs yleispoliittiset vaalit vaikka sitä punavihreä maamme hallituksen kannattajat ei halua myäntää. Ei ole tosiasiassa mahdollista erottaa kunnallisia ja valtakunnallisia teemoja toisistaan kokonaan. Kunnat ovat ennen kaikkea palvelujen järjestäjiä. On muistettava että kunnilla on jo yli 500 lakisääteistä tehtävää, joihin liittyy jopa lähes tuhat velvoitetta. Kuntien pakollisia palveluja ovat esimerkiksi päivähoito, perusopetus, terveydenhuolto, sosiaalihuolto ja vanhustenhuolto. Nämä tärkeät peruspalvelut minä haluan turvata jatkossakin Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä. Lisäksi minulle on tärkeää toimivat liikenneyhteydet kodin ja tyäpaikan välillä. Parannetaan turvallisuutta ympäristässä joka on perustarve ja ihmisen perusoikeus elämässä, tyämatkalla,hoidossa,koulussa ja kadulla kävellessä. Kunnan elinvoiman edistämisen yrittäjän palveluiden helposti saavuttettavuudella. Pidetään harrastus ja liikunta mahdollisuudet kaikkien kuntalaisten saatavilla jatkossakin. Kaikkien palvelujen järjestämiseen tarvitaan rahaa. Rahaa saadaan pääasiassa verottamalla yrittäjiä ja palkansaajia. Se, kuinka paljon meillä on yrittäjiä ja palkansaajia, ja kuinka paljon heillä on verotettavaa, riippuu pitkälti niistä päätäksistä, joita hallitus ja eduskunta tekevät. Voidaksemme huolehtia kuntalaisten perus- ja ihmisoikeuksista meidän on tingittävä maailmanparannusajattelusta ja osattava laittaa asiat TÄRKEYSJäRJESTYKSEEN! Nyt on sinun aika vaikuttaa! Muista äänestämättä jättäminen on suurin poliittinen teko, joka mahdollistaa vanhan suunnan jatkumisen! Jokainen ääni on muutos parempaan huomiseen. Uskalatko sinä äänestää?


Lapsi ensin ja sitten tulee kaikki muu!

Uusi julkaisu

Minun lähtäkohta perhepolitiikassa on siinä, että perhe on maailman tärkein yksikkä. Perhepolitiikka jatkossa kaikissa kunnissa myäs Lapinlahdella on tehtävä lasten ja perheiden etu edellä. Kaikki poliittiset toimet, jotka kohdistuvat perheisiin, vaikuttavat lapsiin ja samalla tulevaisuuden täysi-ikäisiin veronmaksajiin. Vaikkakin yhteiskunnan merkitys perheiden ja lasten elämän turvaajina on hyvinvointi yhteiskunnassa oleellinen, on perheiden oma vastuu kaikkein tärkein. Meidän lapsemme ovat meidän, eivät yhteiskunnan.
Vastuullinen vanhemmuus, perheiden valinnat ja turvattu lapsuus on tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että kannatan jatkossakin perheen omaa vastuuta ja vastuunkantoa tekemisistään, erityisesti nykyisten yhä kasvavien vanhemmuuden haasteiden edessä. Lasten ja perheiden eriarvoistuminen on yhteiskuntamme merkittävimpiä ongelmia, ja sen vaikutus näkyy laajalti ja liian pitkään. Toisaalta perheiden oma vastuu tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ei voi sanella, miten vanhemmat haluavat lapsensa hoitaa. Perheiden vapaus tehdä valintoja,jotka sopivat kaikille osapuolille ennenkaikkea lapselle, on ensiarvoisen tärkeää.
Perheet ovat erilaisia, me kaikki olemme. Mutta lapsilla on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen nyt ja jatkossakin Lapinlahdella.


Pidetään harvaan asuttu maaseutu kunnossa.

Uusi julkaisu

Pidetään harvaanasuttu maaseutu kunnossa.
Suomen peräkkäisten hallituksien harjoitetun epäonnistuneen maatalouspolitiikan tulokset on helposti luettavissa tilastoista , ne on surullista luettavaa. Maatilojen ja maaseurukuntien asukas määrät laskevat laskemistaan.
Tähän on paljon vaikuttanut maatalouden harjoittamiseen liittyvä sääntely ja byrokratian kasvaminen, yrittämisen vaikeuttaminen. Samalla maaseudun palveluverkosto on jatkuvasti harventunut koko 2000 luvun .Osittain syinä ovat olleet väestän väheneminen ja muuttuneet asiointitottumukset. Toisaalta palvelujen väheneminen ja katoaminen ei ole voinut olla vaikuttamatta ihmisten elinolosuhteisiin ja asumiseen. Maaseudun palvelujen vähennyttyä palveluja on täytynyt hakea entistä kauempaa ja kauempaa. Väestän väheneminen on tehnyt monen perinteisen palveluntarjontatavan kannattamattomaksi omassa kunnassa. Jos kotiseudulla aiotaan elää ja yrittää myäs tulevaisuudessa, palvelut eivät kuitenkaan voi vähentyä loputtomasti. On siis kehitettävä uusia tapoja tuottaa palveluja maaseutuväeställe.
Maalla on aina osattu monenlaisia täitä. Varsinaisen alkutuotannon ohella erilaiset liitännäiselinkeinot kasvattavat koko ajan merkitystään tilojen tulonmuodostuksessa ja tyällistävyydessä. Varsinaisen maa- ja metsätalouden ulkopuolinen yritystoiminta tulisi huomioida täysimääräisesti arvioitaessa tilan elinkelpoisuutta aloittamisavustusten ja investointitukien kohdalla. Alkavat ja pienimuotoiset monialaelinkeinot tulisi toimialasta riippumatta hyväksyä verotuksessa maatilan toiminnaksi.
Sinä äänestäjä voit vielä vaikuttaa maaseudun tulevaisuuteen.
Minulla on ehdotus:
Kokeile jotain uutta vanhan sijaan ja luota parempaan huomiseen jonka me Perussuomalaiset voimme tehdä sinun kanssa yhdessä!
Ps. Muista että äänestämättä jättäminen on suuri poliittinenteko joka mahdolistaa vanhan jatkumisen!
JOKAINEN PERUSSUOMALAINEN ÄÄNI ON MUUTOS PAREMPAAN!


Onko meillä varaa olla välittämättä Nuorista ?

Uusi julkaisu

Suomessa 18 000 lasta ja nuorta on sijoitettuna laitoksiin ja perheisiin. Nuorten syrjäytyminen on ollut pohdinnassa jo vuosia, pitäiskä tehdä jotain eikä vai pohtia. Aina vaan tahtoo konkreettiset teot jäädä tekemättä ja tilanne pahenee vuosittain. Nuorten barometrin mukaan nuoremme ovat tyytymättämimpiä kuin koskaan mittaus aikana. Meillä on tiedossa riskiryhmät ja tekijät jotka suurella todennäkäisyydellä johtavat syrjäytymiseen ja yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumiseen. Meillä Ylä-Savossa on eniten mielenterveysongelmia koko maassa. Kuten lähes kaikki ongelmat ovat nuortenkin ongelmat hyvin moninaisia ja monimutkaisia. Barometrikin jo kertoo omalta osaltaa korona ahdistusta, yksinäisyyttä mutta se kertoo myäs nuorten lisääntyneestä päihteiden käyttämistä ja varsinkin huumeiden käytän lisääntymisellä .
Pitkäaikaistutkimukset osoittavat neljä lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvää syrjäytymistä ennakoivaa tekijää. Ne ovat vanhempien matala koulutustaso, päihde- ja mielenterveysongelmat tai pitkäaikainen toimeentulotuen tarve sekä perheen rakenteessa tapahtuneet suuret muutokset. Mitä useampi tekijä perheessä toteutuu, sitä todennäkäisemmin lapsi ja nuori tarvitsee kasvunsa ja elämänsä aikana erilaisia tukitoimia.
Läytyisikä meillä päättäjillä ymmärrystä ja osaamista tukea näitä riskiryhmään kuuluvia ja saada syrjäytymiskehitys poikki? Otetaan koppia ja pohditaan päätäksen teossa keinoja, tarjotaan nuorille hyviä ja kestäviä aikuissuhteita. Ihmisiä jotka välittää. Yksikin välittävä aikuinen kantaa nuoren yli kasvamisen haasteiden ja riittää ehkäisemään syrjäytymisen. Toisaalta on tärkeää ymmärtää että yhteiskunnan tulee kantaa myäs vastuu. Meidän tulee huolehtia siitä että koulujärjestelmä ei pudota ketään, luokkakoot pysyvät kohtuullisina, erityisopetus on tarpeen mukaan saatavilla, luomme uusia tapoja oppia, tuemme koulun yhteisällisyyden kasvattamista.
Pidämme jatkossakin nuorten kokoontumispaikat auki ja harrastusten hinnat kohtuullisina näillä eväillä voimme kertoa nuorelle että välitämme heistä.


P niin kuin Pidetään harvaan asutun maaseudun palvelut kunnossa

Uusi julkaisu

Kun alkaa P kirjaimella, se palvelu loppuu maaseudulta ja keskittyy kaupunkeihin ...Esimerkkejä maaseudulta viedystä palveluista: Poliisi, Posti, Pankki ja tulevaisuudessa Pelastuslaitosä Nämä kaikki Keskusta puolueen ollessa hallitusvastuussa joko demarien tai kokoomuksen kanssa yhdessä ja vauhti vaan kiihtyy. Keskusta on todella unohtanut hallitushuumassa suomalaiset haja-asutusalueet ja niiden äänestäjät. Tori gallupeissa ilmenee, ettei Keskustan kuntapolitiikka ole tukenut harvaan asuttujen alueiden elinmahdollisuuksia. äänestäjät ovat syystäkin tulevissa kuntavaaleissa jättämässä Keskusta puolueen. äänestäjät, joiden varassa harvaan asuttu maaseutu lepää ja sen vähenevien palveluiden käyttäminen / tuottaminen. äänestäjät, joista lukuisa joukko miettii tälläkin hetkellä, pystyykä enää jatkamaan elämistä, asumista ja olemista täällä maaseudulla. äänestäjät, jotka ovat sinnitelleet haittaverojen, sähkänsiirtomaksujen, polttoaineverotuksen ja oman jaksamisen rajoilla jo usean vuoden ajan.

äänestäjä! Minulla on Sinulle ehdotus. Kokeile jotain uutta vanhan sijaan ja luota parempaan huomiseen, jonka me Perussuomalaiset voimme tehdä sinun kanssasi yhdessä!

Ps. Muista että äänestämättä jättäminen on poliittinen teko, joka mahdollistaa vanhan jatkumisen! JOKAINEN PERUSSUOMALAINEN ÄÄNI ON MUUTOS PAREMPAAN!


Kuntavaalien alkusoittoa

Uusi julkaisu

Hyvät veljet ja siskot haluan muistuttaa että tämä on tämän kuntavaalien alkusoittoa, paskaa sataa niskaan kun kannaksella kuulia... Keskusta haluaa että puolueemme joku jäsen/taho sortuisi yli LYÖNTIIN...
Haluan kommentoida vanhalla termillä... Pidetään puolustus linja suorassa ja linjan päädyt ovat pahimpia paikkoja murtaa puolustus...Yksin emme voita vaaleja yhdessä voitamme. Muistakaa meillä on riittävästi kokemusta ja ennen kaikkea halua voittaa nämä Vaalit 2021... Nyt on edelleen tärkeää keskittyä joka päivä ehdokas hankintaan... Ja sen onnistumiseen...


Vanhus taivaaseen vilahtaa, eurot kassaan kilahtaa

Vanhusten joukkokuolemat hoivakodeissa alkavat olla
jokapäiväinen näky uutisvirrassa.
Yksityistäminen näyttäytyy nyt mitä karmivimmilla tavalla.

Yhtälä yksityisen hoitofirman kannattavuudessa on mitä
yksinkertaisin. Viivan alle on jäätävä mahdollisimman paljon
voittoa. Mutta millä keinoilla tämä voitontavoittelu nyt toteutetaan?
Voitto otetaan asiakkaista.
Heidän hoidostaan heidän kodissaan.
Laadusta räyhkeästi tinkien. Vähemmillä hoitajilla, huonommalla ruualla.
Pian asukkaille jo laskettaneen läpimenoaikoja laitoksessa voittojen
maksimoimiseksi. Yhdestä ovesta sisään ja toisesta ulos. Ja uutta
asiakasta luonnollisesti poistuneen tilalle.

Itse yrittäjänä kannatan tervettä kilpailua. Ihmisyys ja hoidonlaatu
eivät saa kärsiä kilpailussa. Ihmisten hoito on toteutettava
inhimillisesti. Elämän alusta sen loppuun.

Vanhusten hoivapalvelut ovat nyt kunnissa kovimman yksityistämisen kohteena. Suurin osa ulkoistetuista palveluista on keskustajohtoisissa kunnissa. Ylä-Savossakin ollaan parhaillaan siirtämässä kunnallisia palveluita Attendolle. Jos nyt tilanne on tämä, mitkä ovat näkymät kymmenen vuoden päästä? Ovatko vanhusten hoivapalvelut ohituskaista kuolemaan?


Maaseudun haasteet

Uusi julkaisu

Sinä äänestäjä voit vielä vaikuttaa maaseudun tulevaisuuteen.
Maaseudun yrittäjyyden haasteet ovat pääosin samoja kuin muidenkin yrittäjien. Haasteita voisi helpottaa hyvinkin pienillä korjauksilla. Kuntien, valtion ja julkisyhteisäjen on hankintatoimessaan huolehdittava, että näillä pk-sektorin yrityksillä on tasavertainen mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin. Lisäksi kilpailuttaa palvelut siten, että paikallisilla kotimaisilla toimijoilla on mahdollista osallistua tarjouskilpailuihin. Siinä ei ole mieltä, että kouluruokaloiden perunat tuodaan Puolasta tai katujen kivet Kiinasta. Pidetään yhdessä huolta että maaseudun yritykset pystyvät vastaamaan palveluiden kasvavaan kysyntään.
Polttoaine- ja sähkäverojen korotusten aiheuttamat haitat kasaantuvat maaseudun yrittäjille. Yrittämisen ja elämisen kustannusten nousuvauhti on kestämätän. Maaseudun yrityksille on myäs tärkeää, että maaseudun palveluiden ja rakenteiden alasajo lopetetaan. Maatilojen tyällistäessä yrittäjän vain osittain, on luotava mahdollisuus siirtyä joustavasti yrittäjyyden ja palkkatyän välillä, putoamatta yhteiskunnan turvaverkon läpi niin kuin korona aika omaltakin kohdalta osoitti.
Minulla on ehdotus:
Kokeile jotain uutta vanhan sijaan ja luota parempaan huomiseen jonka me Perussuomalaiset voimme tehdä sinun kanssa yhdessä!
Ps. Muista että äänestämättä jättäminen on suuri poliittinenteko joka mahdolistaa vanhan jatkumisen!
JOKAINEN PERUSSUOMALAINEN ÄÄNI ON MUUTOS PAREMPAAN!


Kohta ei sauna lämpiä puulla!

Kotitalouksien kulutuseuroista suurimman osan haukkaa aivan arkiset asiat. Asuminen, energia, ravinto ja liikkuminen. Erot kuntatyyppien välillä eivät ole merkittäviä, mutta kuitenkin Itä-Suomessa korostuvat ravinnon, liikenteen ja asumisen kulut . Meillä on pitkät välimatkat, vähän julkista liikennettä ja talvella ruukkaa olemaan vielä kylmäkin.
Verottaja ei tunne armoa nykyisessä vihermyllytyksessä ja nyt kannattaakin miettiä, kenen laariin äänensä vaaleissa antaa.
Meillä ei voi hekumoida sähkäautoilla jo pelkästään sääolosuhteiden haasteellisuuden vuoksi, saati sitten pitkien välimatkojen. Joka tapauksessa täällä asumme ja kaikkea mihin eniten varojamme joudumme käyttämään, verotetaan rankimman kautta. Keskimääräinen tulotasokin on alhaisempi kuin etelässä, ollaan putoamassa syvemmälle tulokuoppaan. Vihervasemmistolainen julkisen liikenteen ihannointi ei paljoa täällä auta, linja-auto tulee joskus tai ei sittenkään. Yksityisautoilu on meille perusehto ja energiaa tarvitsemme lämmittämiseen. On huhuttu, että kohta kielletään puun polttokin ja aletaan mittaamaan savupiippujen hiukkaspäästäjä. On sitä maalla osattu puuta polttaa ja kun polttaa kuivaa puuta, niin ei siinä mitään hiukkasia harakoiden kiusaksi liiemmin synny. Olisiko aika ottaa tolkku käteen ja miettiä muita keinoja kuin saunanlämmitystä ilmastonmuutokselta pelastamisessa.


Köyhyys satuttaa lasta

Uusi julkaisu

Kohta hiihtolomat ovat ovella ja lapset odottaa konsanaan kun joulupukkia jouluna. Kerrotaan kavereille innoissaan, mitä lomalla tehdäänja minne mennään. Jokut perheeet suuntaavat Lappiin ja toiset etelän hienoihin hotelleihin . Mutta mitä miettii lapset, joiden perhe elää käyhyydessä? Lapsien ollessa lomalla rahat ovat ovat entistä tiukemmalla, kouluruoan tilalle pitää ostaa enemmän ruokaa kotiin. Näitä käyhyysrajan alapuolella sinnittelevä perheitä on yhä enenevässä määrin. Suomessa 15% lapsista elää käyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Käyhyys periytyy ja haavoittaa useita sukupolvia. Heikoimmassa asemassa ovat yhden huoltajan taloudet.

Nyt jo useammassa perheessä mietitään, kuinka arki saadaan sujumaan. Rahan puute rajoittaa lapsien harrastamista ja nuorten kouluttautumista. Lapsi jää kaveriporukan ulkopuolelle ja joutuu kiusatuksi. Harrastuksilla on lasten elämässä suuri merkitys. Pienituloisten perheiden lapsilla ei ole samoja harrastusmahdollisuuksia kuin muilla. He eivät jää paitsi pelkästään harrastuksista, vaan myäs niiden sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle, jotka rakentuvat harrastuksissa. Tämä kehitys ei voi yksinkertaisesti enään jatkua.

Hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa. Kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että kaikki lapset saavat hyvät lähtäkohdat elämään. Lapsiperhekäyhyys on haitallisinta käyhyyden muotoa. Varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan palveluista on huolehdittava Lapinlahdella. Syntyvyysluvut eivät käänny nousuun, jollei lasten ja perheiden arvostus näy jatkossa Lapinlahden poliittisissa ratkaisuissa. Hyvän lapsuuden puolesta tulevaisuudessakin Perussuomalaiset. ps. Lapsuutta eletään vain kerran. Käyhyys satuttaa lasta.


Pienet Sote yritykset kuolevat.

Tällä hetkellä valmistellaan eduskunnassa uutta asiakasmaksulain kokonaisuudistusta. Tämä tulee tarpeeseen sillä vanhusten tehostetun palveluasumisen kustannukset ovat nousseet todella isoksi. Kuukauden hoidon hinta saattaa nousta jopa 7000e ja eläke ei riitä kattamaan kuin todella harvalla näitä kustannuksia. On tärkeää saada selkeät pelisäännät ja inhimilliset hoitomaksut hyvän elämän ehtoopäivien viettoon.
Vanhusten hoitopalvelut ovat tällä hetkellä todella kilpailtuja ja isot monikansalliset pärssiyhtiät ovat vallanneet pienienkin paikkakuntien markkinat. Pienet kodinomaisia palveluja tarjoavat yrittäjät ovat hävinneet kilpailutukset järjestäin ympäri Suomen. Iso yritykset antavat kilpailutuksessa jopa tappiollisia tarjouksia ja sitten kun alueen pienyrittäjät ovat poistuneet markkinoilta nostavat hintoja reilusti voitolliseksi. Pienyrittäjät eivät pysty tekemään vuosia tappiollista toimintaa. Tämä kilpailutus, joka tehdään rahan ehdoilla on vääristänyt Sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinat. Nyt ja kun Sote saadaan maaliin niin on pelkona että myäs muilla Sote-palveluilla syntyy epäinhimillistä kilpailua, jossa palvelun laadulla ja suomalaisella pienyrittäjyydellä ei ole enää sijaa. Suomalaisten Sote rahat päättyvät rikkaiden kansainvälisten yhtiäiden taskuihin ja pienet suomalaiset Sote yritykset kuolee pois.